Doprava ZADARMO pri nákupe nad 60€

Doprava ZADARMO pri nákupe nad 60€ 

Všeobecné obchodné podmienky

1. PREDMET

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je:

KLARIA, spol. s r.o.
Sídlo: Železničný rad 6, 946 03 Kolárovo
IČO: 44 465 114

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 23484/N

tel.: +421 903 750 814
e-mail: klariasro@gmail.com
(ďalej len ako „predávajúci’)

pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.klaria.sk.

1.2. Dozorným orgánom je:
• Slovenská obchodná inšpekcia:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

2. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

2.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

2.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná predávajúcemu (ďalej len „objednávka“). Objednávku možno uskutočniť prostredníctvom vytvoreného užívateľského účtu alebo bez registrácie vyplnením objednávkového formulára/fakturačných údajov na internetovej stránke www.klaria.sk a jeho odoslaním cez e-shop.

2.3. Objednávka obsahuje okrem iného:

 • a) vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito VOP (vrátane podmienok odstúpenia od zmluvy, alternatívneho riešenia sporov a reklamačného poriadku), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 • b) vyhlásenie o tom, že kupujúci sa oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov.

2.4. Potvrdením objednávky je prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu vo forme e-mailu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v dohodnutom čase a mieste prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

2.6. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho.

3. KÚPNA CENA

3.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

3.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho do miesta dodania, resp. poplatok za dobierku, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

3.3. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu a to nasledovným spôsobom: platba dobierkou.

3.4. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom:
• zaplatením priamo dopravcovi.

3.5. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

3.6. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4. ČAS DODANIA

4.1. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar je závislá od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho alebo u dodávateľov.

4.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty.

4.3. V prípade, ak predávajúci zistí, že tovar z objednávky je nedostupný napriek tomu, že dodávateľ poskytol inú informáciu o dostupnosti, predávajúci ihneď informuje kupujúceho a ponúkne možnosť rozdeliť prípadne zrušiť objednávku. Ak bola objednávka uhradená, predávajúci vráti peniaze za vypredaný titul zákazníkovi.

5. MIESTO DODANIA

5.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

6. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

6.1. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

 • a) Preprava kuriérom

6.2. Informácia o cene prepravy a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

7. DODANIE TOVARU

7.1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť spôsobom, ktorý určí kuriérska služba. Po riadnom doručení tovaru kupujúci obdrží účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

7.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.

7.3. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane predávajúceho.

7.4. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom e-mailu alebo využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy. V prípade odvolania objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou.

8.3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy predávajúci odporúča, aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal v listinnej podobe poštou na adresu: Kostolné námestie 24, 946 03 Kolárovo, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: klariasro@gmail.com

8.4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

8.5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

8.6. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný:

 • a) prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Kostolné námestie 24, 946 03 Kolárovo. Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou, pretože dobierku predávajúci neprevezme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu.
 • b) vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

8.7. Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru predávajúcemu. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody, vráti predávajúci kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

8.8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

8.9. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 • a) ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho,
 • b) ak aj napriek všetkému úsiliu s predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať,
 • c) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.

8.11. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu.

8.12. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

10.2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj:

10.3. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.klaria.sk

10.4. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

10.6. V prípade ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, ale napr. podnikateľ alebo obchodná spoločnosť, na tento právny vzťah sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pričom v tom prípade sa ustanovenia zabezpečujúce ochranu spotrebiteľa neaplikujú.

vydané dňa: 22.12.2020
KLARIA, spol. s r.o.

Nákupný košík

Prihlásiť sa

Nemáte ešte účet?

Obchod
0 Zoznam želaní
0 Košík
Môj účet